Winterterrasvergunning aanvragen/wetenswaardigheden

Hoe regel je een vergunning voor een winterterras?

Hoe regel je een vergunning voor een winterterras?

De regels voor een winterterras verschillen sterk per gemeente. Wat bij de een wel mag, is bij de ander verboden. Ondernemers dienen bij hun gemeente goed te informeren naar de mogelijkheden.

Gemeenten hebben veel vrijheid als het gaat om regels en een vergunning voor een winterterras. Redenen voor gemeenten om winterterrassen toe te staan, zijn de levendigheid op straat, sociale controle en de extra omzet voor ondernemers. Tegenargumenten zijn overlast, de energieverspilling van de terrasverwarming en de mening dat je in de winter niet op een terras hoort te zitten. Als ondernemer heb je hiermee te dealen.

Verwarming heet hangijzer

Terrasverwarming is voor de gemiddelde terrasbezoeker vanzelfsprekend, maar juridisch ligt dat anders. Terrasverwarming is een heet hangijzer in veel discussies tussen ondernemers en gemeenten. Wees dus alert bij de inrichting van het winterterras en overleg met de gemeente.

In veel terrasverguningen is het verbod opgenomen om andere objecten te plaatsen dan tafels, stoelen en parasols. Dat geldt dus ook voor terrasverwarming. Als de terrasverwarming is geïntegreerd in de parasol, zijn er minder problemen. Maar als die terrasverwarming via de parasolvoet is aangesloten op bekabeling door de grond kan wel weer een speciale vergunning noodzakelijk zijn.

vergunning winterterrasGashaardjes van Vuurtafel: terrasverwarming bij Nobel op Ameland.

Ook doen gemeenten soms moeilijk over terrasverwarmingselementen aan de gevel. Ze stellen zich op het standpunt dat deze verwarmingselementen de rooilijn overschrijden en in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Voor zover het terras op gemeentegrond is geplaatst, kan de gemeente jaarlijks een bedrag aan precario heffen. De hoogte van de precarioheffing is meestal geregeld in de (leges- en) precarioverordening. Bij het aanvragen van een terrasvergunning zijn daarnaast ook leges verschuldigd.

Geluidsoverlast terrasvergunning

Indien er sprake is van een onoverdekt en onverwarmd terras dient het stemgeluid van bezoekers van het terras niet betrokken te worden bij de berekening van de totale geluidsproductie van het terras. Slechts indien er sprake is van een verwarmd of volledig overdekt terras, of van een terras gelegen op een zogenaamd binnenterrein, mag het stemgeluid van bezoekers worden betrokken bij de geluidsproductie en kan eventuele geluidsoverlast dan ook een overweging zijn bij het wel of niet verlenen van een terrasvergunning.

Vraag je een terrasvergunning aan voor een locatie waar geen horeca zat, dus waar je het bestemmingsplan wilt wijzigen, dan speelt stemgeluid wél mee en moet je rekening houden met de strengste eisen. Denk buiten het genoemde geluid ook aan rammelende fietskettingen, wegrijdende scooters en het opstapelen van meubilair. Als omwonenden valt hier erg weinig tegen te doen, de rechter stelt al snel dat ze enige mate van overlast moeten accepteren zolang het niet gaat om ontoelaatbare situaties. Wel dienen horecaondernemers redelijke maatregelen te treffen. Daarbuiten wil de rechter bewijzen zien of een norm is overschreden.

Gemeentebeleid terrasvergunning

Gemeenten stellen vaak beleid op ten behoeve van het wel of niet vergunnen van terrassen. Het is van groot belang om goed kennis te nemen van dit beleid. Het beleid kan kansen bieden maar ook bestaande terrassen beperken. Over het algemeen herzien gemeenten hun terrassenbeleid met enige regelmaat. Horecaondernemers doen er dan ook goed aan om zich tijdig op de hoogte te stellen van aanpassingen of vernieuwing van het beleid om op deze momenten hun belangen naar voren te brengen.

Indien de gemeente niet vraagt om op de tekening een terrasindeling weer te geven is het verstandig om uitsluitend de contouren van het terras aan te geven. Er kan immers altijd de behoefte te bestaan aan een andere terrasindeling, bijvoorbeeld door het anders plaatsen van de tafels of bijvoorbeeld het aantal stoelen te verhogen. Hiermee wordt voorkomen dat in enkele gevallen een nieuwe terrasvergunning dient te worden aangevraagd (waartegen voor omwonenden weer een bezwaarprocedure open staat).

Tips voor vergunningsaanvraag:

  1. Ga bij je gemeente na wat de mogelijkheden zijn voor een winterterras. Je kunt het beleid voor terrasverwarming en winterterrassen vinden in de Gemeentewet, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Wet geluidhinder, het Activiteitenbesluit en bouwregelgeving.
  2. Bestaat er nog geen mogelijkheid tot exploitatie van een winterterras? Dat kan als individueel bedrijf, maar ook als collectief, bijvoorbeeld met behulp van de ondernemingsvereniging. Leg het eerste contact met de afdeling economische zaken van de gemeente of rechtstreeks met de burgemeester.
  3. Benadruk het belang van de gemeente. Denk aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied, precario-inkomsten, sociale controle, gezelligheid en de economische redenen.
  4. Om de stap naar een winterterras voor de gemeente te vergemakkelijken, kun je voorstellen om als proef eerst een of twee jaar een winterterras mogelijk te maken. Zo’n voorstel is natuurlijk minder interessant als er fors geïnvesteerd moet worden in het winterterras.
  5. Gemeenten hebben soms moeite met geheel afgesloten terrassen. Denk aan schotten die naar boven kunnen schuiven en aansluiten op de parasol, waardoor er een soort bouwwerk ontstaat. Ook het in de grond bevestigen van schotten en parasols is soms een heikel punt. Vanuit openbare orde en veiligheid kan juist weer de behoefte bestaan om het terras wel in de grond te bevestigen. Een compromis met verwijderbare terrasonderdelen met minimale bevestigingspunten in de grond, is dan een oplossing. Overleg met de gemeente.
  6. Let erop dat door het dichtmaken van het terras, het geheel bouwvergunning plichtig kan worden. Gezien de volgende uitspraak van de rechtbank Noord-Holland kun je bij een afritsbare zijkant van een parasol al een discussie krijgen of het terras bouwvergunning plichtig is: ‘De voorzieningenrechter is van oordeel dat door het bevestigen van de windschermen aan de parasols een bouwwerk, zijnde een gebouw ontstaat. De parasols met uitgerolde windschermen zijn immers aan te merken als een constructie van enige omvang die direct met de grond is verbonden, althans direct steun vindt in de grond. Door het uitrollen van twee of meer windschermen ontstaat een overdekte, voor mensen toegankelijk en gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte. Het feit dat de windschermen kunnen worden opgerold en alleen bij slechte weersomstandigheden worden gebruikt, doet daar niet aan af.’ Als een (deels) dichtgemaakt winterterras als bouwwerk wordt gezien, kan dat ook in strijd zijn met het bestemmingsplan.
  7. Tot slot: pas met het helemaal dichtbouwen van het terras ook op in verband met het rookverbod.

Bron: Misset Horeca 31 augustus 2020